/ در آموزش وردپرس / نویسنده
آخرین ویرایش:

راه اندازی شبکه وردپرس (Multisite)

در این مطلب آموزش وردپرس به نحوه راه اندازی شبکه وردپرس می پردازیم

Multisite (چند سایته)

وﻳﮋﮔﻲ Multisite یا چند سایت ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻳﮕﺮ را از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪه ﻣﺮﻛﺰي ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻛﻨﻴﺪ و آﻧﻬﺎ را در ﭘﻮﺷﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻛﻨﻴﺪ .در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺎم ﻗﺮاردادي ﺷﺒﻜﻪ ﺑﻪ ﻛﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼق ﺷﺪه و ﻫﺮ ﻳﻚ از وﺑﻼگ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ 1و ﻳﺎ زﻳﺮ داﻣﻨﻪ ﻫﺎي ﻫﺎي ﻣﻨﻔﺮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از وﻳﮋﮔﻲ ﭼﻨﺪ سایته ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ از اﻓﺰوﻧﻪ ﻫﺎ و ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ دﻳﺘﺎﺑﻴﺲ ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﻤﺴﺎن ﻧﻴﺴﺖ
ﺷﺒﻜﻪ ﻓﻮق را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ اداره ﻛﺮدن ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﻣﺠﺰا ﺗﻠﻘﻲ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در آن ﻫﺮ ﺳﺎﻳﺖ در ﻓﻀﺎي ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮان، اﻓﺰوﻧﻪ ﻫﺎ و ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﺣﻴﺎﺗﺶ اداﻣﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ .اﻳﻦ ﻣﻮارد اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺗﻬﻴﻪ و درج ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺠﺰا ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزي از ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﻀﺎي ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﺧﻮد ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ .در اﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪ اﻣﻜﺎن ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاري ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ وﺟﻮد دارد، اﻣﺎ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻳﻚ وﻳﮋﮔﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻛﺴﺐ ﻣﻬﺎرت اﺳﺖ

نکات مهم قبل از راه اندازی شبکه وردپرس (Multisite)

1- ﺟﻬﺖ ﺑﺮﭘﺎ ﺳﺎزي وردﭘﺮس شبکه وردپرس ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎي وردﭘﺮس در رﻳﺸﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ . در ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻨﺪ سایته براحتی نمی توان مثلا فایلها را در /public_html/wordpress قرار دارد از آدرس mydomain.ir به آنها دسترسی داشت اینکار ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت زﻳﺎدي دارد.

2- ﻗﺒﻞ از ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻬﻢ از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻤﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺎ در ﻣﻮرد زﻳﺮ داﻣﻨﻪ ﻫﺎ و زﻳﺮ ﭘﻮﺷﻪ ﻫﺎ اﺳﺖ . در حالت زیردامنه یا subdomain سایت های شبکه هریک در زیر دامنه قرار می گیرند. مثلا اگر سه سایت در شبکه دارید یکی از آن ها به آدرس mydomain.ir که سایت اصلی است و بقیه بصورت زیردامنه مثلا به آدرس های site1.mydomain.ir و site2.mydomain.ir قرار می گیرند. در حالت زیر پوشه سایت در پوشه قرار می گیرند. فرض یک سایت سه زبانه دارید که هر زبان به عنوان یک سایت در شبکه وجود دارد در این حالت می توانید زبان فارسی را به عنوان سایت اصلی و به آدرس mydomain.ir قرار دهید و زبان های انگلیسی و عربی را به آدرس های mydomain.ir/en و mydomain.ir/ar قرار دهید.

اگر حالت دوم انتخاب کنید نیاز به تنظیمات خاصی ندارید اما اگر تصمیمتان این است که از حالت اول یعنی زیر دامنه استفاده کنید،  لازم است که فضای هاست خود را برای استفاده از این روش آماده کنید. در صورتی که از cPanel استفاده میکنید میتوانید این کار را به شکل زیر انجام دهید :

1 – وارد کنترل پنل خود شوید و به بخش subdomain ها بروید.
2 – مانند شکل زیر یک سابدامین با نام * برای خودتان ایجاد نمایید.

وردپرس شبکه یا چندسایته

اگر از دایرکت ادمین استفاده میکنید، از پشتیبانی هاستینگ خود درخواست کنید تا تغییرات لازم را در تنظیمات httpd سایت شما ایجاد نمایند

کاربردهای وردپرس چندسایته یا multisite  یا Network

کاربردهای وردپرس مالتی سایت بسیار گسترده است و البته باید به این نکته هم توجه داشت که هر کجا که به چندین سایت نیاز داشته باشید، وردپرس شبکه همیشه بهترین انتخاب شما نیست. وردپرس شبکه عملا زمانی کاربرد دارد که شما مایل باشید چندین وبسایت تحت یک دامنه ایجاد نموده و از آنها استفاده کنید. برخی از کاربرد های وردپرس شبکه عبارتند از :

  • راه اندازی سایت های دموی قالب وردپرس
  • راه اندازی انواع سیستم وبلاگدهی یا سایت های مخصوص مدارس که به شکلی که بر هر دانش آموز یک بلاگ اختصاص داده شود
  • راه اندازی سیستم های فروشگاهی برای مشتریان تحت یک دامنه
  • راه اندازی سایت برای شرکت ها یا رستورانهایی که چندین شعبه ی مختلف دارند
  • راه اندازی سایت های چند زبانه
  • و …

راه اندازی شبکه وردپرس (وردپرس چند سایته)

حالا زمان راه اندازی وردپرس شبکه رسیده است. برای شروع ابتدا فایل wp-config.php را باز کنید و دقیقا قبل از خط زیر :

/* That’s all, stop editing! Happy blogging. */

کد زیر را وارد نمایید :

/* Multisite */
define( 'WP_ALLOW_MULTISITE', true );

و تغییرات فایل را ذخیره کنید.

سپس به پنل مدیریت وردپرس بازگردید و از منوی “ابزارها” به زیر منوی “راه اندازی شبکه” بروید. در اینجا اگر افزونه ی فعالی داشته باشید، از شما درخواست میشود که افزونه هایتان را غیر فعال کرده و بعد از راه اندازی شبکه آنها را مجددا فعال کنید. بنابراین در صورت لزوم این کار را انجام داده و مراحل را پی گیری کنید.

در مرحله ی بعد از شما خواسته میشود که نوع آدرس سایت های تحت شبکه تان را انتخاب نمایید. توجه داشته باشید که برای استفاده از این امکان باید ماژول mod_rewrite را روی سرور خود فعال داشته باشید. البته امروز تقریبا همه ی سرور های هاستینگ این ماژول را از پیش روی سرور نصب دارند.

وردپرس شبکه یا چندسایته

در اینجا اگر مایل هستید آدرس سایت ها به شکل یک زیر دامنه از آدرس اصلی باشد باید sub-domains را انتخاب کنید و اگر مایلید آدرس دهی به صورت زیر فولدر باشد باید گزینه ی sub-directories را انتخاب نمایید. تنظیمات را تهیه کنید تا به مرحله ی بعد بروید و جزئیات شبکه از شما درخواست شود.

در این قسمت عنوان شبکه و ایمیل مدیر شبکه را وارد کرده و بر روی نصب کلیک کنید.

پس از گذر از این مرحله، وردپرس دو بلاک کد به شما نمایش خواهد داد و از شما خواهد خواست که سری اول کد ها را به فایل wp-config.php خود اضافه کرده و سری دوم کد ها را در فایل .htaccess خود جایگزین همه ی قوانین موجود کنید. این کار را به شکل گفته شده انجام دهید و تنظیمات را ذخیره کنید. وقتی کلیه مراحله بالا را انجام دهید لازم است یک بار از مدیریت خارج شده و دوباره وارد آن شوید. در اینجا راه اندازی شبکه وردپرس به پایان رسیده است.

مروری بر مطالب

اتصال ایمیل به Gmail

در وبسایت های بازرگانی و تجاری ایمیل مارکتینگ از اهمیت بالایی برخوردار است . ارسال ایمیل به مشتریان بالقوه و…

چگونه ویرایش فایل در وردپرس را غیرفعال کنیم؟

دیگر نگران احتمال دستکاری کد قالب و به هم ریختن قالب سایت خود نباشید. هنگام نصب یک نسخه از وردپرس،…

1 دیدگاه

ارسال دیدگاه