جداول


لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند. یک متن بی مفهوم استاندارد است لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند. لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند. یک متن بی مفهوم استاندارد است لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند.

آمار استفاده از مرورگرها در سال ۲۰۱۱
Month Internet Explorer Firefox Chrome Safari Opera
December ۲۰٫۲ % ۳۷٫۷ % ۳۴٫۶ % ۴٫۲ % ۲٫۵ %
November ۲۱٫۲ % ۳۸٫۱ % ۳۳٫۴ % ۴٫۲ % ۲٫۴ %
October ۲۱٫۷ % ۳۸٫۷ % ۳۲٫۳ % ۴٫۲ % ۲٫۴ %
September ۲۲٫۹ % ۳۹٫۷ % ۳۰٫۵ % ۴٫۰ % ۲٫۲ %
August ۲۲٫۴ % ۴۰٫۶ % ۳۰٫۳ % ۳٫۸ % ۲٫۳ %