لیست ها


[html]
[list style="arrow-right"]
<ul>
<li>Lorem ipsum dolor sit.</li>
<li>Aliquet ligula euismod est.</li>
<li>Donec sit amet erat a dui.</li>
<li>Ut at magna lectus at.</li>
<li>Aliquet ligula euismod est molestie.</li>
</ul>
[/list]
[/html]

 

[html]
<ul class=”mt-list mt-list-arrow-right-round”>
<li>Lorem ipsum dolor sit.</li>
<li>Aliquet ligula euismod est.</li>
<li>Donec sit amet erat a dui.</li>
<li>Ut at magna lectus at.</li>
<li>Aliquet ligula euismod est molestie.</li>
</ul>
[/html]

لیست آیکن های موجود جهت استفاده