دکمه ها


لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند. یک متن بی مفهوم استاندارد است

لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند. یک متن بی مفهوم استاندارد است

لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند. یک متن بی مفهوم استاندارد است

لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند. یک متن بی مفهوم استاندارد است

[html]
[button url="http://example.com"] حالت پیش فرض [/button]

[button icon="article" url="http://example.com"] دکمه با آیکن [/button]

[button url="http://example.com" target="_blank"] پنجره جدید با کلیک [/button]

[button text="#fd0" background="#d22" border="#d00" url="#"]رنگ سفارشی[/button]
[/html]


موقعیت دکمه ها

لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند. یک متن بی مفهوم استاندارد است.

لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند. یک متن بی مفهوم استاندارد است

لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند. یک متن بی مفهوم استاندارد است

لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند. یک متن بی مفهوم استاندارد است

[html]
[button url="http://example.com" align="left"]حالت پیش فرض[/button]

[button icon="article" url="http://example.com" align="center"]مرکز[/button]

[button url="http://example.com" target="_blank" align="right"]چینش از راست[/button]

[button text="#fd0" background="#d22" border="#d00" url="#" align="right"]رنگ سفارشی[/button]
[/html]


دکمه های بزرگ

لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند. یک متن بی مفهوم استاندارد است

لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند. یک متن بی مفهوم استاندارد است

لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند. یک متن بی مفهوم استاندارد است

لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند. یک متن بی مفهوم استاندارد است

[html]
[button url="http://example.com" size="big"]پیش فرض[/button]

[button icon="article" url="http://example.com" size="big"]با آیکن[/button]

[button url="http://example.com" target="_blank" size="big"]پنجره جدید[/button]

[button text="#fd0" background="#d22" border="#d00" url="#" size="big"]رنگ سفارشی[/button]
[/html]