برگه تست محصولات

ساعت Infinity Times

500,000 تومان

نمره 5.00 از 5
افزودن به سبد خرید

تخفیف روی این محصول به صورت اعمال قیمت ثابت روی محصول می باشد.

  • از 1 تا 5 خرید، قیمت محصول 450000 تومان
  • از 6 تا 10 خرید، قیمت محصول 40000 تومان
  • از 11 خرید به بالا، قیمت محصول 30000 تومان

ساعت Western Saddle

200,000 تومان

نمره 5.00 از 5
افزودن به سبد خرید

تخفیف روی این محصول به صورت تخفیف قیمتی روی خرید تعدادی می باشد.

  • از 1 تا 5 خرید، 2500 تومان تخفیف
  • از 6 تا 10 خرید، 3500 تومان تخفیف
  • از 11 خرید به بالا، 5000 تومان تخفیف

ساعت Char Rico

500,000 تومان 450,000 تومان

نمره 4.00 از 5
افزودن به سبد خرید

تخفیف روی این محصول به صورت تخفیف درصدی روی خرید تعدادی می باشد.

  • از 1 تا 5 خرید، 10% تخفیف
  • از 6 تا 10 خرید، 20% تخفیف
  • از 11 خرید به بالا، 35% تخفیف

ساعت Matthews Series

1,000,000 تومان 900,000 تومان

نمره 3.00 از 5
افزودن به سبد خرید

ساعت StemLine Collection

1,500,000 تومان 1,350,000 تومان

نمره 5.00 از 5
افزودن به سبد خرید

تخفیف روی این 2 محصول به صورت تخفیف درصد روی تعداد مجموع سبد خرید این 2 محصول می باشد.

مجموع خریدها از 1 تا 5، 10% تخفیف روی سبد

مجموع خریدها از 6 تا 10، 20% تخفیف روی سبد

مجموع خریدها از 1 تا 5، 40% تخفیف روی سبد

تخفیف بر روی سبد خرید

در صورتی که تعداد اقلام سبد خرید(از هر نوع محصولی) از 5 تا 10 قلم باشد 30% تخفیف روی قیمت کل

در صورتی که تعداد اقلام سبد خرید(از هر نوع محصولی) از 11 تا 15 قلم باشد 40% تخفیف روی قیمت کل

در صورتی که تعداد اقلام سبد خرید(از هر نوع محصولی) از 16 به بالا باشد 50% تخفیف روی قیمت کل